ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
1. Η εταιρεία Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης μεσολαβεί μεταξύ υποψήφιου πελάτη και ιδιοκτήτη ακινήτου για την σύναψη συμφωνίας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου (κυρίως διαμερίσματα-βίλες) με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

2. Οι εξωτερικές και εσωτερικές φωτογραφίες των διαμερισμάτων-τουριστικών κατοικιών-βιλών που εμφανίζονται προς ενοικίαση στο site της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση των καταλυμάτων και την αισθητική τους ενώ σε περίπτωση ανακαίνισής τους ή κάποιας τροποποίησης στους χώρους, οι φωτογραφίες αυτές δύνανται με ευθύνη του ιδιοκτήτη να αντικατασταθούν με άλλες που θα απεικονίζουν τις αλλαγές που θα έχουν επέλθει.

3. Τα χαρακτηριστικά (επιφάνεια διαμερισμάτων, κλίνες, ύπαρξη πισίνας, θέση ακινήτου κ.λ.π.) καθώς και οι παροχές που προσφέρονται για το κάθε κατάλυμα (π.χ. πρωινό, επίπλωση, προσωπικό κ.λ.π.) έχουν προσδιοριστεί από τους ιδιοκτήτες αυτών και η ύπαρξή τους έχει επιβεβαιωθεί από την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, η οποία, όμως, δεν υπέχει καμία ευθύνη για την  εκπλήρωση των παροχών εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, επίσης, δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη είτε από ανωτέρω βία, είτε από τυχηρά, είτε από κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων του καταλύματος, είτε από τρίτους είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αφού απλώς διαμεσολαβεί για την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ πελάτη και ιδιοκτήτη του ακινήτου.

4. Η κράτηση του καταλύματος από τον πελάτη γίνεται μόνο μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται στο site της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης με την επιλογή συγκεκριμένων βημάτων που καθοδηγούν τον πελάτη να ορίσει με αποτελεσματικό τρόπο τις προτιμήσεις της κράτησής του. Η ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που ζητά η φόρμα της κράτησης (ημέρα άφιξης και αναχώρησης, αριθμός ατόμων και ηλικίες, τύπος καταλύματος, άλλες παροχές κ.λ.π.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, για τυχόν, δε, λάθη που δεν θα διορθωθούν έγκαιρα από τον πελάτη, ουδεμία ευθύνη υπέχει η Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης.

5. Για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει ο πελάτης να προκαταβάλει στην Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης το 40 % του συνολικού κόστους αυτής με οποιοδήποτε από τα μέσα πληρωμής που αναφέρονται στο site της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης ενώ το εναπομείναν υπόλοιπο πρέπει να εξοφληθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξής του στο κατάλυμα. Επιβεβαίωση της προκράτησης και της οριστικής κράτησης γίνεται μόνο μετά τις παραπάνω πληρωμές. Τροποποιήσεις στις τιμές κράτησης επιτρέπεται μόνο μετά από ιδιαίτερη έγγραφη συμφωνία των μερών, σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος ή επιβολής ΦΠΑ ή έκτακτου φόρου ή τέλους επί των μισθώσεων.

6. Τροποποίηση των στοιχείων της κράτησης γίνεται μόνο εάν τούτο είναι δυνατό και υπάρχει διαθεσιμότητα κατά την στιγμή που ζητηθούν οι αλλαγές από τον πελάτη και επιβεβαιώνονται μόνο εγγράφως.

7. Εφόσον ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει ή αναγκαστεί να ακυρώσει την κράτησή του, τότε σε περίπτωση που αυτό ανακοινωθεί εγγράφως στην Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης εως και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία κράτησης τότε θα του επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής του, εάν τούτο γίνει 60 ημέρες νωρίτερα της άφιξής του στο κατάλυμα, θα του επιστρέφεται το 50 % της προκαταβολής του, εάν τούτο γίνει 30 ημέρες πριν την άφιξη, τότε δεν θα επιστρέφεται η προκαταβολή, σε κάθε, δε, άλλη περίπτωση το ποσό που θα έχει μέχρι τότε καταβάλει δεν θα του επιστρέφεται. Η μεταβίβαση της κράτησης από τον πελάτη σε άλλο/άλλα άτομο/α επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης.

8. Σε περίπτωση που για λόγο που δεν αφορά την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, δεν παρασχεθούν προσηκόντως οι υπηρεσίες της κράτησης ή και η ίδια η κράτηση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον πελάτη, ουδεμία ευθύνη φέρει η Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, εκτός εάν διαπιστωθεί δικαστικά ότι ήταν εις γνώση της τελευταίας – κατά την στιγμή της κράτησης – η αδυναμία του ιδιοκτήτη να ανταποκριθεί στα δεδομένα της κράτησης. Η Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης δηλώνει, βέβαια, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξυπηρετήσει τον πελάτη της ενώ στην περίπτωση που ακυρωθεί με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου η κράτηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση άλλου αντίστοιχου ακινήτου εφόσον τούτο είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή που θα ενημερωθεί για την τοιαύτη ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση, η όποια τυχόν ευθύνη διαπιστωθεί δικαστικά εις βάρος της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης δεν μπορεί να υπερβαίνει το κέρδος που αποκόμισε από την διαμεσολάβηση μεταξύ του πελάτη και του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή του ακινήτου.

9. Το κατάλυμα δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για παραθερισμό και όχι για άλλους σκοπούς όπως λ.χ. για φωτογραφήσεις, δεξιώσεις, συναθροίσεις ατόμων, σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λ.π.. Ο πελάτης κατά την άφιξή του υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του για να πιστοποιηθεί η ταυτοπροσωπία της κράτησης. Η παράδοση του καταλύματος στον πελάτη θα γίνεται στις 14:00 της ημέρας της άφιξης ενώ ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει μέχρι την 11:00 της ημέρας της αναχώρησής του. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραμονή του να χρησιμοποιεί και να φροντίζει το κατάλυμα, τις εν γένει εγκαταστάσεις του και τα κινητά που υπάρχουν εντός αυτού με την επιμέλεια που δείχνει κάθε συνετός άνθρωπος ενώ ευθύνεται για την αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας προκαλέσει ο ίδιος, η οικογένειά του, το προσωπικό του, οι συνοδοί του ή φίλοι του στο κατάλυμα κατά την παραμονή τους σ’ αυτό. Για τον λόγο αυτό κατά την άφιξή του θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο θα γίνεται αναφορά των εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων που υπάρχουν στο κατάλυμα ενώ θα επισυνάπτονται και φωτογραφίες αυτών που θα απεικονίζουν την κατάστασή τους. Αντίστοιχα κατά την αναχώρησή του ο πελάτης θα πρέπει να αποδώσει το κατάλυμα στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Ως εγγύηση για την πληρωμή των τυχόν ζημιών που θα προκληθούν εξ υπαιτιότητάς του, συμπεριλαμβανομένης της ελαφράς αμέλειας, ο πελάτης υποχρεούται 30 ημέρες πριν την άφιξή του να δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ώστε να δεσμευθεί – χρεωθεί προσωρινά και μέχρι την αποχώρησή του ποσό ίσο με το 10% της συνολικής αξίας της κράτησης  ή να καταβάλει σε μετρητά το αντίστοιχο ποσό, το οποίο θα αποδεσμεύεται εντός 15 ημερών από την αναχώρησή του εφόσον δεν θα έχουν προκληθεί ζημιές στο κατάλυμα. Αν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών υπερβαίνει την εγγύηση που θα έχει καταβάλει ο πελάτης, ο τελευταίος υποχρεούται άμεσα να καλύψει την διαφορά. Σε περίπτωση που παρέχεται τηλεφωνική σύνδεση, μπορεί να απαιτηθεί μία πρόσθετη εγγύηση για την χρήση αυτή γιατί δεν περιλαμβάνεται στην αξία της κράτησης.

10. Ο πελάτης απαγορεύεται να φιλοξενεί στο κατάλυμα περισσότερα άτομα απ’ αυτά που θα αναφέρονται στην φόρμα κράτησης. Μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης και υπό τον όρο ότι θα έχει προκαταβληθεί το επιπλέον κόστος επιτρέπεται η διαμονή – προσωρινή φιλοξενία επιπλέον ατόμων.

11. Απαγορεύεται ρητά η φιλοξενία, έστω και ολιγόωρη, κατοικίδιων ή άλλων ζώων στο κατάλυμα. Εξαιρετικά κάτι τέτοιο επιτρέπεται υπό τον όρο να υπάρχει έγγραφη αντίθετη συμφωνία, εξειδίκευση του αριθμού και του είδους του κατοικίδιου και προκαταβολή του σχετικού κόστους.

12. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζονται στην φόρμα της κράτησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει κατά την παραμονή του να του παρασχεθούν επιπλέον υπηρεσίες, τούτο είναι δυνατό υπό τον όρο ότι αυτές μπορούν να παρασχεθούν-προσφερθούν είτε από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος είτε από την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης με προηγούμενη πάντα προκαταβολή του κόστους αυτού στην Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης. Αντίστοιχα, για τυχόν αιτήματα ή παράπονα του πελάτη σχετικά με την παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών εκ μέρους του ιδιοκτήτη, υπεύθυνος είναι ο τελευταίος και μόνο σ’ αυτόν πρέπει να απευθύνεται ο πελάτης για την ικανοποίησή του ενώ αντίστοιχα για υπηρεσίες που προσφέρει η Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης υπεύθυνη παραμένει η τελευταία. Επιβεβλημένο, βέβαια, είναι ο πελάτης να ενημερώνει άμεσα την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης για τυχόν παράπονα στην παροχή των υπηρεσιών ώστε να υπάρχει ευχέρεια να διορθωθούν και να ικανοποιηθεί ο πελάτης εφόσον τούτο είναι εφικτό.

13. Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παράβαση έστω και ενός δίνει το δικαίωμα στην Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση διαμεσολάβησης με αποτέλεσμα την λύση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

14. Ο πελάτης συμπληρώνοντας της φόρμα κράτησης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου της ιστοσελίδας της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης και αποδέχεται ότι η τελευταία τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, σκοπός, δε, της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Περαιτέρω, ο πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στη χρήση καθώς και στη διαβίβαση και ανακοίνωση εκ μέρους της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης και σε άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ή σε πρόσωπα ή εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς ή διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο πελάτης συναινεί στην ανακοίνωση εκ μέρους της Holiday Villas Παναγιώτης Χ. Κωτσίδης των εν λόγω προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Τυχόν ανάκληση της συναίνεσης πραγματοποιείται εγγράφως και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

15. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των εν γένει διαφορών τυχόν προκληθούν από την παρούσα σύμβαση, είναι αυτά των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της Ελλάδος, γεγονός το οποίο αποδέχεται ο πελάτης γνωρίζοντας τις έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.